Zienswijze Ondernemend Wijdemeren op ‘Ontwerp Omgevingsverordening Noord-Holland 2020, nummer 1350386’.

Provinciale Staten van Noord-Holland
Tav. H.E Wiersma
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Betreft: Zienswijze op ‘Ontwerp Omgevingsverordening Noord-Holland 2020, nummer 1350386’.

Wijdemeren, 4 mei 2020.

Geachte Hr. Wiersma, Op 18 februari 2020 heeft de provincie Noord-Holland het ontwerp van de Omgevingsverordening NH 2020 (hierna POV) ter inzage gelegd en de mogelijkheid geboden om tot 22 mei 2020 met een zienswijze te reageren op het ontwerp. Namens ca 250 ondernemers in Wijdemeren, verenigd in “Ondernemend Wijdemeren” (hierna OW) dienen wij u bij deze onze zienswijze in. Ons gemeentebestuur alsmede OW hecht , net zoals u, veel waarde aan een goede ruimtelijke ordening waarbij het belangrijk is dat een bepaalde mate van ontwikkeling mogelijk is en blijft.

In de structuurvisie van onze gemeente is in 2021 het motto, “Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede”, opgenomen. Het behouden van de aanwezige kwaliteiten in onze gemeente speelt hierbij een grote rol. Dit kan echter niet gewaarborgd worden zonder enige mate van ontplooiingsmogelijkheden in de ruimste zin van het woord. In de nieuw voorgestelde POV wordt bestaande regelgeving opgenomen. Daarnaast is er regelgeving opgenomen betreffende het landschap.

OW kan zich hierin NIET vinden. Hieraan ligt ten grondslag dat een overgroot gedeelte (ca 80%) van het grondgebied van onze gemeente natuur is en wij veel lintbebouwing kennen. Hierdoor worden wij, inwoners en ondernemers, onevenredig hard geraakt met deze nieuwe regels betreffende het landschap. Wij wensen daarom nadrukkelijk dat de er komende periode in nauw overleg met ons gemeentebestuur en een vertegenwoordiging van de bedrijven, nieuwe afspraken worden gemaakt over de verbetering van de regels betreffende ons grondgebied. Een goede balans van wonen, werken, ondernemen en recreëren is voor wat ons betreft hierbij van groot belang.

Wij lichten in deze zienswijze toe waarom het BPL en landelijk gebiedsregime grote negatieve gevolgen zal hebben voor ondernemers in het gebied. De economische schade zal groot zijn en zal uiteindelijk ook een negatief effect hebben op de ecologie. Verder zullen wij ook in gaan op de kansen die wij zien. De POV is de regelgeving waarbinnen dit mogelijk moet zijn, helemaal wanneer men kijkt naar het Gebiedsakkoord alwaar u ondertekenaar en één van de grotere deelnemers bent.

Zoals de ontwerp POV er thans uitziet wordt dezerzijds sterk betwijfeld of de doelstellingen binnen de gemeente Wijdemeren en dus ook die van ondernemers kunnen worden behaald.

De belangrijkste wijzigingen in de omgevingsverordening ten opzichte van de huidige Provinciale Ruimtelijke Verordening voor Wijdemeren is de invoering van het artikel Bijzonder provinciaal landschap (BPL) en het werkingsgebied landelijk gebied. Deze twee wijzigingen zorgen ervoor dat de door OW gewenste ontwikkelingen niet meer mogelijk zijn in Wijdemeren. Ondernemers worden hierdoor aan handen en voeten gebonden. Dit is voor ons niet aanvaardbaar! Wij verzoeken u dan ook om dit gehele artikel te schrappen. Onder het huidige PRV vallen nog enkele gedeelten van Wijdemeren niet onder een beschermingsregime. Deze gedeelten worden onder de nieuwe POV onder het BPL regime gebracht. Deze aanvullende regels zijn wat OW betreft onacceptabel. Door het BPL regime is het toevoegen van bouwvlekken en het verbinden of revitaliseren van industriegebieden bijna onmogelijk. Tevens wordt de recreatie ingeperkt en ingekapseld in de verschillende gebieden en op de verschillende plassen. Wij zijn van mening dat door dit regime een dikke streep gaat door de plannen zoals in het gebiedsakkoord overeengekomen wat voor OW onbegrijpelijk en onacceptabel is.

Een akkoord wat juist erg zorgvuldig is samengesteld en is ondertekend door u als Provincie en vele stakeholders. OW ziet in dit gebiedsakkoord enorm veel positiviteit en mogelijkheden om weer kwaliteit te brengen in deze prachtige dorpen. Wij zijn als ondernemers enthousiast en gemotiveerd en willen kunnen blijven investeren en innoveren. Dergelijk beleid, als het BPL, zal een bom leggen onder het gebiedsakkoord en veel schade toebrengen aan de gemeente, ondernemers en uiteindelijk ook de inwoners en ecologie. De betrouwbaarheid van de provincie zal in twijfel worden getrokken en ondernemers zullen zich niet serieus genomen voelen. De meeste ondernemers dragen het gebied een warm hart toe en zetten zich 24/7 in voor een mooie leefomgeving. Zo zijn deze bedrijven het kloppende hart van de regio waar de jeugd begint met werken, waar zij duizenden mensen in dienst hebben, waar zij lokale verenigingen sponsoren, waar zij investeren in natuur en leefbaarheid binnen de dorpen en waar zij met hart en ziel werken aan een mooie toekomst. Een toekomst die, wanneer u dit beleid doorvoert, volledig in duigen zal vallen. Conserverend beleid zal ervoor zorgen dat bedrijven niet meer kunnen investeren en innoveren. Uiteindelijk zal dit er toe leiden dat onze zuurstof wordt afgenomen en ons hart uiteindelijk stil zal komen te staan met alle economische en sociale gevolgen van dien. Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend, om onze bedrijven juist meer ruimte te bieden, minder regelgeving op te leggen en meer te ondersteunen bij alle prachtige initiatieven die er liggen. Samen met al die fantastische ondernemingen maken wij dit gebied mooier, sterker en leuker!

Conclusie:
OW maakt ernstig bezwaar tegen de door u geformuleerde plannen in de Ontwerp Omgevingsverordening NH2020.
De geformuleerde plannen draagt in z’n geheel niet bij aan de visie van ons gemeentebestuur en de ondernemers uit onze gemeente.
We zijn reeds in vele opzichten al met handen en voeten gebonden aan de huidige regelgeving. De nieuwe regelgeving geeft geen enkele mogelijkheid en/of ruimte aan verdere ontwikkeling van de leefbaarheid en ontwikkelingsmogelijkheden van bewoners en ondernemers van onze dorpen. Wij verzoeken u dan ook de regeling te heroverwegen en in de komende periode en zo lang als dit noodzakelijk is in overleg te treden met ons gemeentebestuur en een vertegenwoordiging van de ondernemers om zo tot een goede Omgevingsverordening te komen.

Met vriendelijke groeten en hoogachting.

Namens de leden van Ondernemend Wijdemeren,

A. van Enk
G. P. Landwaart.