Persbericht FAJÉ

By GJFdeJong,

Hilversum, 8 januari 2019

*** PERSBERICHT ***

Wij beginnen het nieuwe jaar met groot nieuws!

Na ruim 8 jaar samengewerkt te hebben met Rosco Catering Utrecht willen wij, Fabian en Mariëtte Broers, graag onze eigen visie en uitstraling kunnen uitdragen onder een nieuwe bedrijfsnaam.

Per 1 februari 2019 gaat het succesvolle cateringbedrijf Rosco Catering Hilversum verder onder de naam:

FAJÉ catering & events

De naam FAJÉ bestaat uit de voorletters van de eigenaren Fabian en Jet.

De persoonlijke service en de hoogwaardigheid van de producten die u van ons gewend bent blijven hetzelfde. Het assortiment is hier en daar aangepast. U kunt het assortiment alvast bekijken op de gloednieuwe website; http://www.fajecatering.nl/

FAJÉ catering & events is gevestigd op de Nieuwe Havenweg 81c in Hilversum. Het telefoonnummer blijft ongewijzigd:
035 – 201 96 29.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariëtte Broers.

Met vriendelijke groet,
Fabian en Mariëtte Broers.

  Filed under:
  Comments: Reacties uitgeschakeld voor Persbericht FAJÉ


Nieuwe fase Toerisme Gooi & Vecht

By GJFdeJong,

Geachte heer, mevrouw, Beste partner,
U ontvangt deze nieuwsbrief om u te informeren over de veranderingen die gaan plaatsvinden bij Stichting Toerisme Gooi & Vecht.

Aanleiding voor veranderingen
Stichting iTRovator en stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi en Vechtstreek hebben jarenlang de informatie- en gastheerschapfunctie voor de regio Gooi en Vechtstreek uitgevoerd en innovatieve productontwikkelingen gerealiseerd. Vanaf 2016 zijn beide stichtingen onder de naam Toerisme Gooi & Vecht naar buiten getreden en zijn diverse regionale marketingactiviteiten uitgevoerd. In 2017 hebben de bestuurders van de regiogemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren aan het bestuur van Toerisme Gooi & Vecht opdracht gegeven tot doorontwikkeling van de regionale marketingactiviteiten.
Daarbij is de wens uitgesproken om de organisatie efficiënter in te richten in samenwerking met Regio Gooi en Vechtstreek, over te gaan op één stichting, aansluiting te vinden bij het regionale programma Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme, meer betrokkenheid van de ondernemers te realiseren en een coördinator aan te stellen om de veranderingen door te voeren. Zo ontstaat vanuit de regiogemeenten een daadkrachtige sturing op en uitvoering van regionale marketingactiviteiten, is er meer samenhang in het aanbod van activiteiten en worden synergie- en schaalvoordelen beter benut.

Toerisme Gooi & Vecht
De gemeenten in Gooi en Vechtstreek willen de reputatie van Gooi en Vechtstreek versterken als aantrekkelijke plek om te recreëren en te bezoeken. Door de sturing op de regionale marketingactiviteiten gezamenlijk vorm te geven vanuit (de organisatie) Regio Gooi en Vechtstreek, kan dit worden bereikt. Doel is een krachtige organisatie die de nodige wendbaarheid biedt.
De opdracht aan Milou Aarts, directeur van de stichting, is eind 2018 afgerond. Het bestuur is haar erkentelijk voor de jarenlange inzet om de regio Gooi en Vechtstreek toeristisch-recreatief goed op de kaart te zetten. Zij heeft hiermee een stevige basis gelegd voor toekomstige ontwikkelingen.
Om de nieuwe richting te realiseren, heeft het bestuur besloten om een coördinator voor Toerisme Gooi & Vecht aan te stellen. De coördinator Toerisme Gooi & Vecht voert de opdracht van de gemeenten uit, gaat de relatie met overige stichtingen, ondernemers en lokale marketingorganisaties verder versterken en schakelt gericht expertise in om zo in te spelen op trends en ontwikkelingen. Deze rol als coördinator wordt vanaf september 2018 ingevuld door Mariëtte Zivkovic-Laurenta, sr. beleidsadviseur/coördinator Recreatie & Toerisme bij Regio Gooi en Vechtstreek.
Ook willen de regiogemeenten dat de ondernemers uit de sector meer medezeggenschap krijgen. Het (huidige) bestuur van Toerisme Gooi & Vecht gaat op korte termijn het bestuur versterken met een tweetal ondernemers uit de culturele en de toeristisch-recreatieve sector.

Doel van veranderingen
Door de regionale marketingactiviteiten verder te ontwikkelen, beogen de regiogemeenten de economische aantrekkingskracht en reputatie van Gooi en Vechtstreek als aantrekkelijke plek voor recreanten en toeristen te versterken. Daarnaast is de wens uitgesproken om de activiteiten binnen Toerisme Gooi & Vecht te integreren met het programma van de regiogemeenten. Denk hierbij aan het Erfgoedfestival, het regionale recreatieve routenetwerk, het opzetten van een regionaal deelfietsensysteem etc.

Continuïteit van Toerisme Gooi & Vecht
De werkzaamheden van Toerisme Gooi & Vecht lopen gewoon door. De administratieve overdracht naar de Regio Gooi en Vechtstreek en de organisatorische veranderingen hebben voorlopig prioriteit. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden op 1 januari 2019 voltooid en kan de stichting zich vanaf dan volledig richten op de doorontwikkeling van regionale marketingactiviteiten in samenwerking met regiogemeenten en ondernemers.

Uw aanspreekpunt
Uw nieuwe aanspreekpunt is Mariëtte Zivkovic-Laurenta, te bereiken via info@toerismegv.nl.
Milou Aarts (voormalig directeur Toerisme Gooi & Vecht) neemt tot 1 januari 2019 een adviserende rol op zich. In gezamenlijkheid wordt de overdracht gerealiseerd.

Bussum, 18 oktober 2018

Introductie coördinator Toerisme Gooi & Vecht
Mijn naam is Mariëtte Zivkovic-Laurenta. Sinds september 2000 ben ik werkzaam voor Regio Gooi en Vechtstreek (destijds het Gewest Gooi en Vechtstreek), de eerste jaren op Milieuhandhaving, vervolgens op het beleidsveld Economische Zaken (waaronder Recreatie & Toerisme).
In 2010 ben ik nauw betrokken geweest bij de oprichting van stichting iTRovator en in 2011 van het Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi en Vechtstreek. Sinds 2016 ben ik aangesteld als senior beleidsadviseur/programmacoördinator op het programma Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme.
Vanaf september 2018 ben ik als coördinator Recreatie & Toerisme werkzaam bij zowel Regio Gooi en Vechtstreek als bij Toerisme Gooi & Vecht (gedetacheerd).
Mijn eerste taak is om de organisatieverandering goed door te voeren. Tegelijkertijd wil ik de relatie met de ondernemers waar mogelijk ook alvast oppakken. Ik hoop u op korte termijn (weer) te ontmoeten.

  Filed under:
  Comments: Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe fase Toerisme Gooi & Vecht


Gemeentelijke herindelingen Gooi gestopt

By GJFdeJong,

De arhi-procedures voor de fusie van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren en voor de fusie van de gemeenten Wijdemeren en Hilversum worden beëindigd. Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben dit besloten naar aanleiding van het concept-beleidskader herindeling 2018 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

GS constateren dat het concept-beleidskader herindeling 2018, in weerwil van wat mocht worden verwacht op grond van het regeerakkoord, de provinciale rol bij arhi-procedures niet wordt versterkt. In het beleidskader worden meer voorwaarden gesteld aan de voorkant van het proces en aan de onderbouwing van de noodzaak van een provinciale arhi-procedure. De versterking van de regionale bestuurskracht is in het beleidskader niet opgenomen als reden om een provinciale arhi-procedure te starten. GS verwachten op grond van het concept-beleidskader dat beide provinciale arhi-procedures in de Gooi en Vechtstreek op onvoldoende steun in het parlement kunnen rekenen.
Het concept-beleidskader ligt nu voor consultatie bij het InterProvinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Duidelijkheid van belang
GS hebben – in tegenstelling tot de gebruikelijke handelswijze – de besluiten genomen op basis van het concept van het beleidskader. Dit hebben zij gedaan omdat zij verwachten dat de definitieve versie niet wezenlijk anders zal zijn, maar vooral omdat ze de Gooise gemeenten niet langer in onzekerheid willen laten. Het is van belang om de betrokken gemeenten snel duidelijkheid te verschaffen over de provinciale herindelingsprocedures, mede omdat de procedures al twee keer zijn verlengd. Daarnaast verwachten GS dat bij een verschuiving van de mogelijke fusiedatum van 2021 naar 2022 het kabinet en het parlement zich niet zullen willen baseren op bestuurskrachtonderzoeken uit 2016.

Provincie op verzoek van de minister aan de slag
De procedures voor gemeentelijke herindeling in de Gooi en Vechtstreek zijn gestart in 2017 en komen voort uit het verzoek van de minister van BZK in 2013 aan de provincie om een advies te geven over een bestuurlijke oplossing voor de toekomst van Muiden en Weesp, die past binnen een lange termijn perspectief voor de hele Gooi en Vechtstreek. Daarna zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, waaruit bleek dat Weesp en Wijdemeren lokale bestuurskrachtproblemen hebben en er een gebrek is aan regionale bestuurskracht van de Gooi en Vechtstreek. De provincie is actief aan de slag gegaan om een oplossing te bieden. De gemeente Weesp heeft inmiddels besloten op termijn bestuurlijk te fuseren met de gemeente Amsterdam.

Problemen bestuurskracht niet opgelost
GS zijn van mening dat met het stopzetten van de arhi-procedures de bestuurskrachtproblemen van Wijdemeren en de regio niet zijn opgelost. Alle gemeenten in de regio hebben aangegeven dat zij inzien dat de lokale of regionale bestuurskracht moet worden versterkt. Zij zijn het alleen niet eens over de manier waarop.

Gemeenten en minister nu aan zet
GS vinden dat het nu in de eerste plaats aan de gemeenten is om hun verantwoordelijkheid te nemen om samen met de minister van BZK een oplossing te vinden. GS wijzen daarbij op uitspraken van de minister in haar Thorbecke-lezing dat er ruimte is voor flexibiliteit, experimenten en niet-standaardoplossingen in het openbaar bestuur. GS zijn benieuwd welke mogelijkheden de minister in die context wil onderzoeken om de bestuurskracht van de Gooi en Vechtstreek te versterken. Waar mogelijk zal de provincie Noord-Holland op verzoek daaraan meewerken, los van de verantwoordelijkheid van de provincie in het kader van de Wet arhi.

  Filed under:
  Comments: Reacties uitgeschakeld voor Gemeentelijke herindelingen Gooi gestopt


Postbus is gesloten

By GJFdeJong,

Tegenwoordig mag de post naar:

Secretariaat Ondernemend Wijdemeren
Havikskruid 5
3738 TV Maartensdijk

  Filed under:
  Comments: Reacties uitgeschakeld voor Postbus is gesloten


Mats Smit startende ondernemer van het jaar

By GJFdeJong,

Mats Smit van Smit’s Delicious uit Nederhorst den Berg mag zich een jaar lang startende ondernemer van het jaar noemen! Hij won de Wijdemeerse ondernemersverkiezing 2018.

Tijdens een goedbezochte netwerkborrel georganiseerd door de gemeente Wijdemeren in samenwerking met Ondernemend Wijdemeren werd de winnaar bekend gemaakt.

Jan Klink, wethouder Economische Zaken: ‘Mats Smit maakt heerlijk ambachtelijke bonbons, die er ook nog eens mooi uit zien. Ik ben onder de indruk van zijn enthousiasme en gedrevenheid. Wat mij betreft de terechte winnaar van de eerste ondernemersverkiezing van Wijdemeren!’

Dag van de Ondernemer 2018
Gemeente Wijdemeren en Ondernemend Wijdemeren kijken terug op een succesvolle verkiezing en Dag van de Ondernemer 2018. Er werden in totaal 32 ondernemers aangemeld. De jury selecteerde drie ondernemers die zich presenteerden in een filmpje. 1039 mensen brachten hun stem uit. Daarvan gingen 524 stemmen naar de winnaar Mats Smit. Hij ontving de Wijdemeerse Ondernemer van het jaar-wisselbokaal, een lidmaatschap van Ondernemend Wijdemeren en een training/masterclass naar keuze ter waarde van 2500 euro.

Chocolade community
Harold van de Wakker, jurylid en directeur Bedrijven Rabobank Gooi en Vechtstreek: ‘Van harte gefeliciteerd Mats! Gaaf om te zien hoe snel jij een chocolade community hebt weten op te bouwen. De likes op Facebook vliegen je om de oren. Jouw gepassioneerde zoektocht naar de beste kwaliteit in combinatie met het op originele en gedurfde manier spelen met vorm, smaak en textuur is prachtig voorbeeld voor andere ondernemers.’

  Filed under:
  Comments: Reacties uitgeschakeld voor Mats Smit startende ondernemer van het jaar


16 november dag van de ondernemer

By GJFdeJong,

Op vrijdag 16 november is het zo ver… De eerste Wijdemeerse editie van de Dag van de Ondernemer. De gemeente Wijdemeren en Ondernemend Wijdemeren nodigen u daarom van harte uit voor een netwerkborrel bij restaurant Docks (Moleneind 5, Kortenhoef). Een mooi moment om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met een aantal startende ondernemers uit Wijdemeren. 
 
TEDTalk & verkiezing
Rasondernemer Maarten Steinkamp (Jamin, Multivlaai) zal de finalisten van de ondernemersverkiezing aan de tand voelen. Hoe hebben zij hun bedrijf op poten gezet en wat kunnen andere starters hiervan leren? Er is een inspirerende TEDTalk over ondernemerschap en natuurlijk maken we bekend wie zich het komende jaar dé startende ondernemer van Wijdemeren mag noemen. 

Het precieze programma maken we zo snel mogelijk bekend via www.wijdemeren.nl/DagvandeOndernemer.

Er is maar beperkt plek, dus meld je snel aan.

Tot 16 november!

Met vriendelijke groet,

Jan Klink, wethouder Wijdemeren
Wim Lorjé, voorzitter Ondernemend Wijdemeren

  Filed under:
  Comments: Reacties uitgeschakeld voor 16 november dag van de ondernemer


Op wie stemt u?

By GJFdeJong,

De verkiezing is geopend! Uit 60 aanmeldingen voor 32 ondernemingen zijn drie startende ondernemers genomineerd: Mats Smit, Roald Wentink en Vincent van Heijst. Nu is het uw beurt om te bepalen wie zich de Startende Ondernemer van het Jaar mag noemen. Op wie stemt u?

Mats Smit – Smit’s Delicious
Met Smit’s Delicious (Nederhorst den Berg) brengt Mats Smit de aloude ambachtelijke bonbons op de markt in een nieuw, creatief en fris jasje. In plaats van de standaard alcohol en praline vulling verwerkt Mats vooral nieuwe smaken in zijn chocolade. In combinatie met het gebruik van mooie kleuren leidt dit tot prachtige culinaire creaties. In de toekomst hoopt hij zijn bonbons in veel restaurants door heel Nederland te kunnen leveren en zijn chocoladefabriek verder te kunnen uitbreiden.

Roald Wentink – Steigerverlichting.nl
Vanuit Wijdemeren verlicht Roald Wentink met zijn webshop Steigerverlichting.nl (Loosdrecht) aanlegsteigers in heel Nederland. Daarbij heeft Roald bolders en lampen tot één multifunctioneel product gecombineerd. In de toekomst wil hij het assortiment verder uitbreiden om zijn klanten nog beter te kunnen bedienen, ook wil hij uitbreiden in Europa en daarbuiten.

Vincent van Heijst – Thermgroep
Duurzaamheid staat bij Vincent van Heijst van de Thermgroep (Nederhorst den Berg) hoog in het vaandel. Met zijn onderneming bundelt Vincent kennis en kunde van zijn netwerk om zo tot duurzame oplossingen te komen. De Thermgroep adviseert en implementeert verschillende energiebesparende warmtepomp-oplossingen voor woningen en industriële bedrijven. In de toekomst wil de onderneming ook in andere sectoren bijdragen aan verduurzaming.

Stem ook!
Stemmen kan tot en met zondag 11 november. Op vrijdag 16 november, tijdens de Dag van de Ondernemer, wordt de winnaar bekend gemaakt. Wil je meer weten over de kandidaten? Houd ons Facebook-account in de gaten: www.facebook.com/gemeentewijdemeren.

Stemmen kan hier >>

  Filed under:
  Comments: Reacties uitgeschakeld voor Op wie stemt u?


Uitnodiging voor Porsche Praat

By GJFdeJong,

Na het organiseren van de netwerkborrel voor Ondernemend Wijdemeren heeft ons het idee gegeven om dit ook voor Porsche liefhebbers te organiseren. Liefhebbers van Porsche zijn van harte welkom bij Porsche Praat?

  Filed under:
  Comments: Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging voor Porsche Praat


Wie wordt dé startende ondernemer van Wijdemeren 2018?

By GJFdeJong,

Gezocht: startende ondernemers

Wie wordt dé startende ondernemer van Wijdemeren 2018? De gemeente en Ondernemend Wijdemeren organiseren dit jaar de eerste editie van de Wijdemeerse ondernemersverkiezing. Dus bent of kent u een vooruitstrevende en betrokken ondernemer die in de afgelopen vijf jaar gestart is? Nomineer hem of haar dan snel!

Wethouder Jan Klink: “Wijdemeren is trots op haar ondernemers en de rol die zij in de dorpen spelen. Met deze ondernemersverkiezing willen we onze waardering laten blijken, maar hen ook stimuleren, inspireren en verbinden.”

Thema
Het thema van de verkiezingen varieert. Nu zoeken we de beste startende ondernemer, maar een volgende keer kan het bijvoorbeeld de meest groene ondernemer of de meest sociale ondernemer zijn. Zo krijgen alle bedrijven een kans om mee te doen.

Wie nomineert u?
Wilt u iemand aandragen als beste startende ondernemer van Wijdemeren? Dat kan vanaf dinsdag 11 september tot en met zondag 14 oktober via www.wijdemeren.nl/ondernemervanhetjaar. Ondernemers kunnen zichzelf ook voordragen.

Finaleronde
Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen op ondernemerschap, innovatief en onderscheidend vermogen, lokale betrokkenheid en groei- en marktpotentie. Zij selecteren drie kandidaten voor de finaleronde. Een online verkiezing (vanaf vrijdag 19 oktober) bepaalt vervolgens wie zich dé startende ondernemer van Wijdemeren mag noemen. De bekendmaking is op de Dag van de Ondernemer, op vrijdag 16 november, tijdens een mooi verkiezingsfeest voor heel ondernemend Wijdemeren.

Prijzen
De winnaar krijgt niet alleen extra publiciteit en waardering van de gemeente en Ondernemend Wijdemeren, maar ook de Wijdemeerse Ondernemer van het jaar-wisselbokaal, een lidmaatschap van Ondernemend Wijdemeren en een training/masterclass naar keuze ter waarde van 2500 euro.

  Filed under:
  Comments: Reacties uitgeschakeld voor Wie wordt dé startende ondernemer van Wijdemeren 2018?