Privacyverklaring

Privacyverklaring, versie 30 oktober 2018

Algemeen
De website www.ondernemendwijdemeren.nl is een initiatief van de Vereniging Ondernemend Wijdemeren, als vereniging geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Maartensdijk, onder nummer 60908211 hieronder verder genoemd als ‘onze vereniging’.

De inhoud van de website is bedoeld om leden, potentiële leden en andere belangstellenden te informeren over onze vereniging en haar activiteiten, in de ruimste zin van het woord.

Onze vereniging neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op onze website verstrekte informatie. Onze vereniging kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kunt u verder geen rechten aan ontlenen. Onze vereniging is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van onze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van onze vereniging. Daarnaast is onze vereniging niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen.

Onze vereniging biedt links naar externe websites en naar websites van onze leden. Onze vereniging is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of welke gekoppeld zijn aan onze website.

Het auteursrecht van onze website en alle informatie binnen deze website berust bij onze vereniging of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal ter beschikking hebben gesteld aan onze vereniging. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan of daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van onze vereniging.

Genoemde voorwaarden voor gebruik van de website van onze vereniging zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. Onze vereniging behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen.

Privacy van onze leden
Nederlandse organisaties en instellingen, dus ook Ondernemend Wijdemeren, moeten voldoen aan de Europese privacywetgeving. Deze regels zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensverwerking, de AVG en de uitvoeringswet AVG, de UAVG.

Conform deze richtlijnen wil Ondernemend Wijdemeren haar leden informeren over de (persoons)gegevens die zij als vereniging bewaart. In dit document is weergegeven wat bewaard wordt en waarom.

Ondernemend Wijdemeren werkt met enkele externe partijen, o.a. voor het onderhoud van de website en voor de financiële administratie. Met deze partijen hebben wij, voor zover nodig, verwerkersovereenkomsten afgesloten waarmee zij verklaren dat ook zij volgens de AVG werken en dat hun software voldoet aan de vereiste richtlijnen.

Onze website www.ondernemendwijdemeren.nl is voor iedereen toegankelijk, wat dus ook geldt voor de door u gegeven informatie betreffende uw bedrijf en, in sommige gevallen, het privéadres. Het totale adressenbestand zal nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, voor welk doel dan ook. Deze data zijn goed afgeschermd (o.a. met tweewegsidentificatie) en worden beheerd door externe partijen die daartoe verwerkersovereenkomsten met Ondernemend Wijdemeren hebben afgesloten.

Conform het Huishoudelijk Reglement van onze vereniging mogen de adressen niet gebruikt worden om (elkaar) reclame te sturen. Alleen zgn. leden-voor-leden acties kunnen aan alle leden worden verzonden hetgeen dan gebeurt via de Nieuwsbrief.

Welke gegevens hebben wij van onze leden nodig
De naam van uw bedrijf, uw NAW-gegevens, uw telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt voor:
– Het jaarlijks innen van de contributie (middels toezending van een factuur)
– Communicatie van het bestuur of van commissies aan de leden
– Communicatie tussen de leden onderling.

Gebruik van uw gegevens voor statistische doeleinden
Ondernemend Wijdemeren bewaart geen tot personen herleidbare gegevens. Ten behoeve van verbetering van de beleving van de website wordt uitsluitend gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze data zijn geanonimiseerd. Het gebruik van Google Analytics valt onder de functionele cookies en daar hoeft verder geen toestemming voor gevraagd te worden. In de Cookiesverklaring die elders op de website staat, vindt u nadere informatie.

Aanmelding voor het lidmaatschap
Een ondernemer die lid wil worden van Ondernemend Wijdemeren, meldt zich aan via een online formulier dat is te vinden op onze website. De informatie wordt ontvangen door de secretaris die het ledenbestand beheert. Hij informeert vervolgens de penningmeester en de PR-commissie zodat een factuur gestuurd kan worden en de betreffende ondernemer in de mailinglijsten voor evenementen en de Nieuwsbrief wordt opgenomen. Het formulier wordt vervolgens vernietigd.

Inschrijving voor evenementen
Via email wordt u regelmatig uitgenodigd voor evenementen (netwerkbijeenkomsten) die door de PR-Commissie worden georganiseerd.

Uw aanmelding blijft uitsluitend bewaard tot enige weken na het evenement. Het bestand met ingeschrevenen wordt automatisch vernietigd zodra een volgende nieuwsbrief of uitnodiging tot een evenement wordt verzonden.

Foto’s en filmpjes tijdens evenementen
Bij veel evenementen worden foto’s en/of filmpjes gemaakt, zowel door de organisator als door deelnemers. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor verenigingsdoeleinden en zullen alleen worden gepubliceerd bij artikelen in de Nieuwsbrief of op de Facebookpagina van Ondernemend Wijdemeren. Iedereen die bezwaren heeft tegen publicatie van foto’s/filmpjes waarin hij/zij is afgebeeld, wordt gevraagd dat aan het begin van een evenement bij de organisatoren te melden zodat zulke foto’s/filmpjes niet gepubliceerd worden. In het uitzonderlijke geval van foto’s en filmpjes met kinderen jonger dan 16 jaar, vragen de organisatoren te allen tijde de ouders om toestemming voor publicatie.

Beëindiging van uw lidmaatschap
Wanneer u het lidmaatschap wilt beëindigen, kunt u dat doen door een email te sturen naar de secretaris via info@ondernemendwijdemeren.nl . U ontvangt dan een bevestiging van uw opzegging en de secretaris informeert penningmeester en PR-commissie.

Nadat onze vereniging de opzegging heeft ontvangen, blijven uw gegevens nog tot het einde van het lopende verenigingsjaar (kalenderjaar) in onze administratie bewaard. Daarna worden ze vernietigd, mits wettelijke bepalingen anders beslissen.

Klachtenprocedure
Wanneer u als lid van onze vereniging van mening bent dat onze vereniging op een of andere wijze niet zorgvuldig is omgegaan dan wel omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover een klacht indienen bij het bestuur van onze vereniging.

U kunt dat als volgt doen:
U stuurt een email naar privacy@ondernemendwijdemeren.nl waarin u zo volledig mogelijk aangeeft wat de klacht betreffende de mogelijke schending van de privacy inhoudt. Onze Privacy Expert (de voorzitter van onze vereniging) neemt dan contact op om de klacht nader te bespreken.

De Privacy Expert zal vervolgens, al dan niet na overleg met de collega bestuursleden, actie ondernemen om de situatie die de klacht heeft veroorzaakt, op te lossen, dan wel aan u nadere uitleg geven om achtergronden toe te lichten.

Datalekken
Wanneer onze vereniging zou constateren dat ongevraagd en ongewenst het gehele bestand met persoonsgegevens van onze leden openbaar is geraakt, op welke wijze dan ook, zal het bestuur binnen 72 uur na het constateren van dit zgn. datalek, een bericht sturen naar de leden. Daarbij zal tevens worden vermeld, welke acties zijn of worden ondernomen om dit soort lekken in het vervolg te voorkomen. Ook neemt het bestuur dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens teneinde het datalek te melden.