Nieuwe fase Toerisme Gooi & Vecht

Geachte heer, mevrouw, Beste partner,
U ontvangt deze nieuwsbrief om u te informeren over de veranderingen die gaan plaatsvinden bij Stichting Toerisme Gooi & Vecht.

Aanleiding voor veranderingen
Stichting iTRovator en stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi en Vechtstreek hebben jarenlang de informatie- en gastheerschapfunctie voor de regio Gooi en Vechtstreek uitgevoerd en innovatieve productontwikkelingen gerealiseerd. Vanaf 2016 zijn beide stichtingen onder de naam Toerisme Gooi & Vecht naar buiten getreden en zijn diverse regionale marketingactiviteiten uitgevoerd. In 2017 hebben de bestuurders van de regiogemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren aan het bestuur van Toerisme Gooi & Vecht opdracht gegeven tot doorontwikkeling van de regionale marketingactiviteiten.
Daarbij is de wens uitgesproken om de organisatie efficiënter in te richten in samenwerking met Regio Gooi en Vechtstreek, over te gaan op één stichting, aansluiting te vinden bij het regionale programma Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme, meer betrokkenheid van de ondernemers te realiseren en een coördinator aan te stellen om de veranderingen door te voeren. Zo ontstaat vanuit de regiogemeenten een daadkrachtige sturing op en uitvoering van regionale marketingactiviteiten, is er meer samenhang in het aanbod van activiteiten en worden synergie- en schaalvoordelen beter benut.

Toerisme Gooi & Vecht
De gemeenten in Gooi en Vechtstreek willen de reputatie van Gooi en Vechtstreek versterken als aantrekkelijke plek om te recreëren en te bezoeken. Door de sturing op de regionale marketingactiviteiten gezamenlijk vorm te geven vanuit (de organisatie) Regio Gooi en Vechtstreek, kan dit worden bereikt. Doel is een krachtige organisatie die de nodige wendbaarheid biedt.
De opdracht aan Milou Aarts, directeur van de stichting, is eind 2018 afgerond. Het bestuur is haar erkentelijk voor de jarenlange inzet om de regio Gooi en Vechtstreek toeristisch-recreatief goed op de kaart te zetten. Zij heeft hiermee een stevige basis gelegd voor toekomstige ontwikkelingen.
Om de nieuwe richting te realiseren, heeft het bestuur besloten om een coördinator voor Toerisme Gooi & Vecht aan te stellen. De coördinator Toerisme Gooi & Vecht voert de opdracht van de gemeenten uit, gaat de relatie met overige stichtingen, ondernemers en lokale marketingorganisaties verder versterken en schakelt gericht expertise in om zo in te spelen op trends en ontwikkelingen. Deze rol als coördinator wordt vanaf september 2018 ingevuld door Mariëtte Zivkovic-Laurenta, sr. beleidsadviseur/coördinator Recreatie & Toerisme bij Regio Gooi en Vechtstreek.
Ook willen de regiogemeenten dat de ondernemers uit de sector meer medezeggenschap krijgen. Het (huidige) bestuur van Toerisme Gooi & Vecht gaat op korte termijn het bestuur versterken met een tweetal ondernemers uit de culturele en de toeristisch-recreatieve sector.

Doel van veranderingen
Door de regionale marketingactiviteiten verder te ontwikkelen, beogen de regiogemeenten de economische aantrekkingskracht en reputatie van Gooi en Vechtstreek als aantrekkelijke plek voor recreanten en toeristen te versterken. Daarnaast is de wens uitgesproken om de activiteiten binnen Toerisme Gooi & Vecht te integreren met het programma van de regiogemeenten. Denk hierbij aan het Erfgoedfestival, het regionale recreatieve routenetwerk, het opzetten van een regionaal deelfietsensysteem etc.

Continuïteit van Toerisme Gooi & Vecht
De werkzaamheden van Toerisme Gooi & Vecht lopen gewoon door. De administratieve overdracht naar de Regio Gooi en Vechtstreek en de organisatorische veranderingen hebben voorlopig prioriteit. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden op 1 januari 2019 voltooid en kan de stichting zich vanaf dan volledig richten op de doorontwikkeling van regionale marketingactiviteiten in samenwerking met regiogemeenten en ondernemers.

Uw aanspreekpunt
Uw nieuwe aanspreekpunt is Mariëtte Zivkovic-Laurenta, te bereiken via info@toerismegv.nl.
Milou Aarts (voormalig directeur Toerisme Gooi & Vecht) neemt tot 1 januari 2019 een adviserende rol op zich. In gezamenlijkheid wordt de overdracht gerealiseerd.

Bussum, 18 oktober 2018

Introductie coördinator Toerisme Gooi & Vecht
Mijn naam is Mariëtte Zivkovic-Laurenta. Sinds september 2000 ben ik werkzaam voor Regio Gooi en Vechtstreek (destijds het Gewest Gooi en Vechtstreek), de eerste jaren op Milieuhandhaving, vervolgens op het beleidsveld Economische Zaken (waaronder Recreatie & Toerisme).
In 2010 ben ik nauw betrokken geweest bij de oprichting van stichting iTRovator en in 2011 van het Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi en Vechtstreek. Sinds 2016 ben ik aangesteld als senior beleidsadviseur/programmacoördinator op het programma Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme.
Vanaf september 2018 ben ik als coördinator Recreatie & Toerisme werkzaam bij zowel Regio Gooi en Vechtstreek als bij Toerisme Gooi & Vecht (gedetacheerd).
Mijn eerste taak is om de organisatieverandering goed door te voeren. Tegelijkertijd wil ik de relatie met de ondernemers waar mogelijk ook alvast oppakken. Ik hoop u op korte termijn (weer) te ontmoeten.