Inspreken voor de omgevingsverordening

Onze voorzitter Dik van Enk sprak maandagavond 21 september namens Ondernemend Wijdemeren in bij de Commissie Ruimte van de Provincie Noord-Holland. Op de agenda, de klemzettende Omgevingsverordening. Ruimte moet blijven voor woningbouw, bedrijvigheid, recreatie en natuur.

Geachte statenleden van Noord-Holland.

Dank dat u mij de gelegenheid geeft om in te spreken. Mijn naam is Dik van Enk en ik spreek in als voorzitter van Ondernemend Wijdemeren, een club van zo’n 280 actieve ondernemers in onze prachtige gemeente.

Een gemeente met het hoogste percentage NNN gronden, een groene gemeente, een mooie grote gemeente, een gemeente die vergrijst, een gemeente met veel woningzoekenden en een gemeente die echt op zoek is en op zoek moet naar ruimte en ontwikkeling voor inwoners verenigingen en ondernemers. De ondernemers waarvoor ik als voorzitter hier vanavond inspreek.
Voor de hele regio geldt dat we de laatste jaren in een economische krimp zitten, terwijl omliggende regio’s juist groei lieten zien. Om deze trend te keren zijn (volgens het laatste onderzoek van Ecorys (juli2020) 25.000 banen en 78 hectare werklocaties nodig om een gezonde woon-werkbalans te creëren . Kan Hilversum dat alleen oplossen?
Door het overgrote deel van onze uitgestrekte gemeente aan te wijzen als ‘’bijzonder provinciaal landschap’’ is er nagenoeg geen ruimte meer voor verdere ontwikkeling van woningbouw alsmede het revitaliseren van bedrijventerreinen en aanpassingen, uitbreiden of verduurzamen van bedrijven.
Zaken die noodzakelijk zijn voor de vitaliteit van onze dorpen en die door de reeds vastgestelde natura 2000 gebieden e.d. echt niet de overhand zullen nemen.
Gemeente, inwoners en ondernemers zijn nl. zeer doordrongen van de natuurwaarden die onze gemeente zo uniek, mooi en kwetsbaar maakt.
Maar gooi onze gemeente door deze nieuwe verordening alstublieft niet op slot, maak er geen reservaat, museum of gevangenis van.
In de vele goede overleggen met ons gemeentebestuur, Hiswa, NCOW, Bouwend Nederland, Horeca NL. e.d. in de afgelopen maanden kwamen bovenstaande krachttermen veelal bovendrijven.
M.a.w. ik mag zo vrij zijn niet alleen namens de 280 verenigde bedrijven te spreken die ik vandaag vertegenwoordig.

En dan, zijn wij zeer verbaasd over de voorgenomen verordening in relatie tot het door 21 partijen getekende gebiedsakkoord, waar de provincie één van de grotere stakeholders is en tevens samen met het platvorm recreatie en toerisme uit onze gemeente één van de initiatiefnemers is.
Het gebiedsakkoord heeft tot doel om meer natuur te ontwikkelen, de waterkwaliteit te verhogen en recreatie te stimuleren.
Belangrijk is het alom goedgekeurde uitgangspunt dat ‘’economische ontwikkeling mogelijk moet blijven’’
Welnu, wij zijn van mening dat door de nieuwe verordening er een grote streep gaat door het gebiedsakkoord, dat kan en mag niet.
Om dan nog maar even een krachtterm te gebruiken, wij vinden dit ‘’onbehoorlijk bestuur’’, afspraak is namelijk afspraak!

Door het goedkeuren van deze verordening zou men kunnen stellen dat de afdeling RO van onze gemeente opgedoekt kan worden en het gemeentebestuur op dit gebied geen bevoegd gezag meer zal zijn.
Iets wat wij zeer betreuren, met name door de goede ervaringen die wij de laatste periode hebben opgedaan.

En dan de omgevingswet, uitgesteld maar nog wel actueel en binnenkort te verwachten.
De omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen benutten en beschermen van de leefomgeving.
Deze nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk!!, en betere en snellere besluitvorming. Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving.
Aldus de website van de rijksoverheid.

Deregulering; ruimte geven aan initiatief uit de samenleving, door snellere procedures vanuit een één-loket-gedachte en van Nee tenzij, naar Ja mits. Kortom, veel meer bottum-up ipv top-down

Wat ons betreft haalt u, door het goedkeuren van deze verordening, wederom een dikke streep door deze omgevingswet.
Hoezo burgers en ondernemers zo goed mogelijk betrekken, snelle besluitvorming en een goed evenwicht ?
De invoering van de POV staat haaks op deze ontwikkeling, in plaats van initiatief van onderop te stimuleren en procedures versimpelen/versnellen, bouwt de provincie een extra bureaucratische stap in door van bovenaf méér regels op te leggen.

Beste statenleden, ik roep u op om deze verordening niet goed te keuren of tenminste de besluitvorming uit te stellen.
Hiermee doet u recht aan het door u ondertekende gebiedsakkoord, maakt u van Wijdemeren geen reservaat, museum of gevangenis, respecteert u de ‘’in de maak zijnde’’ omgevingswet, vergroot u niet de afstand tussen gemeente bestuur en ondernemers en vergroot u het geloof in de politiek.

Dank voor uw aandacht.