Brief aan Ministerie Economische Zaken en Klimaat

18 januari 2021
M. den Uijl
(06) 55014634
Ondersteuning startende ondernemers, TOZO en TONK

Ministerie Economische Zaken en Klimaat
t.a.v. Mr. drs. M.C.G. Keijzer
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Hooggeachte mevrouw Keijzer,

De coronacrisis heeft een stevige weerslag op ondernemers. Ook in Gooi en Vechtstreek zijn bedrijven en inwoners zwaar geraakt. Het Rijk heeft verschillende maatregelen getroffen om ondernemers perspectief te geven in deze zware tijden. Toch is een belangrijke doelgroep niet geholpen met de steunmaatregelen die tot op heden worden uitgevoerd. Hiervoor willen wij in deze brief aandacht vragen.

Geen inkomenssteun door ontbrekende referentieomzet
Het gaat om startende ondernemers, veelal in de horeca-, cultuur-en evenementenbranche die geen referentieomzet kunnen overleggen en daardoor geen aanspraak maken op inkomenssteun.
Ondernemers die vol enthousiasme en ondernemerszin een bedrijf zijn gestart, om na enkele weken de deuren te moeten sluiten als gevolg van de coronamaatregelen. Deze ondernemers staan met lege handen en hun voortbestaan staat onder druk. Reserves hebben ze vaak nog niet, ze hebben de investeringen in hun bedrijf immers nog niet terugverdiend. Met kredieten redden ze het niet, hun schuldenlast wordt zo alsmaar groter terwijl de inkomsten door de aanhoudende maatregelen ook de komende maanden achterblijven.

Wij proberen onze ondernemers en bedrijven te helpen waar het kan. Zo hebben wij met ‘Gooi en Vechtstreek werkt door’ versneld ingezet op mobiliteitsdienstverlening om werknemers (eventueel tijdelijk) van werk naar werk te begeleiden. Dit is echter niet voldoende om de ondernemers toekomstperspectief te bieden. Zonder financiële steun zijn de gevolgen desastreus.

Handreiking naar startende ondernemers
Wij sluiten ons daarom aan bij de oproep van Koninklijke Horeca Nederland om mogelijkheden te onderzoeken voor een vorm van compensatie voor starters. Gedacht kan worden aan de toekenning van een maandelijks nominale vergoeding of een procentuele vergoeding van de loonkosten van dienstverbanden die voor 15 maart 2020 zijn aangegaan. Wij vragen u om inkomsensondersteuning voor startende ondernemers en bedrijven een nadrukkelijke plek te geven in verdere steunpakketten van het Rijk.

Partnertoets TOZO en succesfactoren TONK
Naast het gebrek aan inkomensondersteuning voor startende ondernemers uiten wij onze zorgen over de partnertoets die geldt bij de TOZO. Verschillende ondernemers geven aan dat deze inkomenstoets voor hen de nekslag is. Het gaat met name om zelfstandigen in de horecasector die geen omzet draaien (‘natte horeca’). Zij hebben geen recht op NOW, de TOZO is laag en hoge kosten als huur en vaste lasten lopen door. Het meetellen van het partnerinkomen (dat los staat van de onderneming) vormt een financiële strop en leidt in het ergste geval tot faillissementen. We verzoeken u om de regeling op dit punt aan te passen.

Tenslotte vragen wij uw aandacht voor de werking van de TONK. De TONK beoogt huishoudens te helpen die door omstandigheden in ernstige financiële problemen zijn geraakt. Voor het succes van deze regeling zijn volgens ons twee factoren cruciaal: werking met terugwerkende kracht en de bewijslast. Indien de regeling niet met terugwerkende kracht werkt en/of de bewijslast zeer omvangrijk en administratief complex wordt, vallen veel ondernemers buiten de boot. Dit baart ons zorgen en wij verzoeken u daarom deze problemen te adresseren bij de uitwerking van deze en verdere steunmaatregelen.

Wij zijn bereid om bovenstaande verder toe te lichten.

Hoogachtend,
namens de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren,

Gerard Kuijpers
Voorzitter Economie & Innovatie Regio Gooi en Vechtstreek

Annette Wolthers
Voorzitter Werk & Inkomen Regio Gooi en Vechtstreek